هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

تجهیزات جانبی جکوزی هایوارد

تجهیزات جانبی جکوزی هایوارد

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

شرح

SP1099

اسكيمركوچكABCباخروجي1 ½اينچ

SP1096

اسكيمركوچكABCباخروجي1 ½اينچ

CL100

كلرزنقرصيخطيكوچك

CL110

كلرزنقرصيخطيكوچكOFFLINE

CL200

كلرزنقرصيخطيبزرگ

CD01

شناورقرصكلر

TK001

تستكلروPH

SP1030AV

كفشور 6 اينچمحدب

SP1153AV

كفشور 6 اينچمحدبباكاسهبتني

SP1040

پايهخطشنا

SP0404

قلابپايهخطشنا

W400

دريچهمكشجاروباتومات

EC10AC

پيمانهخاكدياتومه

SP1434

ايرجتباقابليتتنظيمدبيوفشار

SP1032

كفشور40*40

VH1530

شلنگجاروياستخر 9 متري

VH1540

شلنگجاروياستخر 12 متري

VH1550

شلنگجاروياستخر 15 متري

مدل

شرح

VAC001

سرجاروب 19 اينچچرخدار

VAC002

سرجاروب 14 اينچچرخدار

VAC003

سرجاروب 14 اينچبرسدار

SP1067

سرجاروبگردبرسدار

CWB002

برس 18 اينچباروكشفلزي

SWB003

برس 24 اينچباروكشفلزي

THM003

دماسنجشناور

POL006

دستهجاروب 9 متري

SP7410

فوارهبرگشتآب