هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

هیتر گازسوز جکوزی هایوارد

هیتر گازسوز جکوزی هایوارد

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

دمايورودي(btu/hr)

حجماستخر(m3)

H200

200.000

70

H250

250.000

100

H300

300.000

120

H400

400.000

160

H150

150.000

50