هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

سقفی با کابینت لوکس با دریچه های شیبدار FC-TL

( 1281 )

فن کویل سقفی توکار با کابین تهویه مدل FC-TC

افزودن به لیست دلخواه

مدل

هوادهی
(CFM)

جریان
(
A)

دبیآب(GPM)

افتفشار
(Ft.H2o)

ابعاد(CM)

وزن
(Kg)

طول

عرض

ارتفاع

FC-TL-0340

200

0.35

2.5

2.1

85.6

62.7

23.8

25.7

FC- TL -0510

300

0.35

3

3.2

105.4

62.7

23.8

30.3

FC- TL -0680

400

0.55

4

5.7

125.5

62.7

23.8

35.3

FC- TL -1020

600

0.55

5

10.2

155.4

62.7

23.8

43.4

FC- TL -1360

800

1.1

6.7

15.3

195.6

62.7

23.8

57

FC- TL -1700

1000

1.1

6.7

27.7

196

62.7

23.8

60.2

FC- TL -2040

1200

1.1

6.7

27.7

196

62.7

23.8

62.5