هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کوئل تهویه مدل سقفی بدون کابینت با فشار بالا FC-SC

( 1281 )

فن کوئل تهویه مدل سقفی بدون کابینت با فشار بالا FC-SC

افزودن به لیست دلخواه

مدل

هوادهی
(CFM)

جریان
(
A)

دبی آب(GPM)

افتفشار
(Ft.H2o)

ابعاد(CM)

وزن
(Kg)

طول

عرض

ارتفاع

FC- SC -0510

300

0.33

2.38

5.2

68.9

51.1

21.8

20

FC- SC -0850

500

0.64

3.72

12.6

90.4

51.1

24.8

24

FC- SC -1360

800

0.81

5.1

6

111.9

51.1

24.8

39

FC- SC -2040

1200

1.32

8.1

9.7

157

51.1

24.8

53