هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کوئل تهویه کانالی بدون پلنیوم برگشت هوا FD-TS

( 1282 )

افزودن به لیست دلخواه

مدل

هوادهی
(CFM)

جریان
(
A)

دبی آب(GPM)

افتفشار
(Ft.H2o)

ابعاد(CM)

وزن
(Kg)

طول

عرض

ارتفاع

FD-TS-1020

600

1.08

6

0.46

67.3

66

41.9

47.3

FD- TS -1360

800

1.23

8

0.69

67.3

76.2

41.9

64.4

FD- TS -1700

1000

1.99

10

1.15

67.3

88.9

41.9

71

FD- TS -2040

1200

2.04

12

1.39

67.3

101.6

41.9

76.5

FD- TS -2380

1400

2.34

14

2.31

67.3

127

41.9

98

FD- TS -2720

1600

2.4

16

3.23

67.3

137.2

41.9

101

FD- TS -3060

1800

3.2

18

4.16

67.3

144.8

41.9

141

FD- TS -3400

2000

3.6

20

5.31

67.3

152.4

41.9

156

فن کوئل تهویه کانالی بدون پلنیوم برگشت هوا FD-TS