هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کوئل تهویه کانالی بدون کابین با فشار بالا FD-ST

( 1282 )

فن کوئل تهویه کانالی بدون کابین با فشار بالا FD-ST

افزودن به لیست دلخواه

مدل

هوادهی
(CFM)

جریان
(
A)

دبی آب(GPM)

افتفشار
(Ft.H2o)

ابعاد(CM)

وزن
(Kg)

طول

عرض

ارتفاع

FD-ST-1870

1100

1.09

5.1

3.8

113.3

69.8

31

47

FD- ST -2380

1400

1.91

7.05

6.5

113.3

69.8

31

48

FD- ST -2720

1600

2.45

8.64

7.9

113.3

69.8

36

56

FD- ST -3400

2000

3.62

10.92

7.1

144.5

85.3

36

78

FD- ST -4250

2500

4.01

14.34

6.5

144.5

85.3

43.5

88

FD- ST -5100

3000

6.38

18.39

7.6

153.3

110

48.8

124

FD- ST -7650

4500

12.4

24.6

8.9

153.3

110

58.8

140