هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

مشعل های گازسوز پارس مشعل

( 252 )

مشعل های گازسوز پارس مشعل

افزودن به لیست دلخواه

مدل مشعل

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

ظرفیت حرارتی (kw)

PMN 1 – PGO – 111

12 – 39.5

10320 – 37920

 

PMN 1 – PGO – 311

32 – 89

27520 – 76540

 

PMN 2 – PGO – 111

45 – 146

38700 – 125560

 

PMN 2 – PGO – 211

69 – 200

59340 – 172000

 

PMN 2 – PGO – 311

90 – 250

77400 – 215000

 

PMN 3 – PGT – 211

92 – 349

79120 – 300140

 

PMN 3 – PGT – 311

110 – 465

94600 – 399900

 

PMN 4 – PGT – 211

240 – 600

206400 – 516000

 

PMN 4 – PGT – 311

450 – 890

387000 – 765400

 

PMN 5 – PGT – 113

290 – 1150

249400 – 989000

 

PMN 5 – PGT – 213

335 – 1750

288100 – 1505000

 

PMN 6 – PGT – 313

900 – 1800

774000 – 1548000

 

PMN 6 – PGT – 413

1700 – 2400

1462000 – 2064000

 

PMN 6 – PGT – 513

2300 – 3000

1978000 – 2580000