هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

منابع کوئل دار افقی پویا مخزن

( 2163 )

منابع کوئل دار افقی پویا مخزن

افزودن به لیست دلخواه

ردیف

ظرفیت (Lit)

ضخامت (mm)

وزن (Kg)

سطح انتقال حرارتی(ft)

طول (cm)

قطرعدسی (cm)

1         

300

4

95

7/5

150

50

2         

300

5

118

7/5

150

50

3         

300

6

140

7/5

150

50

4         

400

4

110

9

140

60

5         

400

5

140

9

140

60

6         

400

6

170

9

140

60

7         

500

4

125

12

150

66

8         

500

5

160

12

150

66

9         

500

6

192

12

150

66

10     

600

4

140

16

150

72

11     

600

5

180

16

150

72

12     

600

6

207

16

150

72

13     

800

4

180

20

200

72

14     

800

5

220

20

200

72

15     

800

6

270

20

200

72

کلیه محصولات دارای 5 سال ضمانت شرکت پویا مخزن میباشد.