آبگرم کن، آبگرم کن خورشیدی

آبگرم کن، آبگرم کن خورشیدی

آبگرم کن، آبگرم کن خورشیدی 

( یک محصول وجود دارد. )