راندمان انرژی مقدار انرژی مفید به انرژی ورودی می باشد.

راندمان LHV : low heat value مقدار راندمان با عدم لحاظ کردن مقدار انرژی نهان لازم جهت کندانس بخار آب تولید شده در اثر احتراق می باشد و در این شرایط فرض می شود که این بخار به صورت گاز باقی می ماند و در این صورت این گرما نهان بلا استفاده می باشد که این انرژی با عدم در نظر گرفتن در بویلر های چگالشی راندمان غیر واقعی بالاتر از 100 را بدست می دهد. استفاده از راندمان LHV در اروپا مرسوم می باشد. که البته به علت بالاتر از 100 بودن راندمان قانون اول ترمودینامیک را زیر سوال می برد که البته با این وجود هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.

راندمان HHV: HIGH HEATING VALUE می باشد که بیشتر در آمریکا مورد استفاده م باشد و میزان گرمای نهان مورد نیاز جهت کندانس بخار آب تولید شده در اثر احتراق را نیز لحاظ می نماید. که در این صورت قانون اول ترمودینامیک نقص نشده و از 100 بیشتر نمیشود.